Termeni și condiții generale

Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów

Spis treści:

1. Zakres stosowania

2. Zawarcie umowy

3. Prawo do odstąpienia od umowy

4. Ceny i warunki płatności

5. Warunki dostawy i wysyłki

6. Zastrzeżenie własności

7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

8. Realizacja kuponów promocyjnych

9. Prawo właściwe

10. Jurysdykcja

11. Alternatywne rozstrzyganie sporów

 

1) Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) firmy Sonnen-Apotheke e.K. (zwanej dalej „Sprzedawcą”), stosuje się do wszystkich umów dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „Klientem”) zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów wystawianych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. W przeciwnym razie, o ile nie uzgodniono inaczej, włączenie własnych warunków Klienta jest sprzeczne.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej części nie może zostać zaliczony ani do jej działalności handlowej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest osoba fizyczna lub prawna, jak również spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy wykonywaniu czynności prawnej działa w ramach swojej działalności handlowej lub samodzielnej działalności zawodowej.

 

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online sklepu internetowego Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamawiania, Klient składa prawnie wiążącą ofertę kontraktową w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku, klikając przycisk finalizujący proces zamówienia. Ponadto Klient może złożyć ofertę Sprzedawcy telefonicznie, faksem, e-mailem, pocztą lub przez formularz kontaktowy online.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

– poprzez przesłanie Klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub

– poprzez dostarczenie zamówionego towaru Klientowi, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez Klienta, lub

– żądanie od Klienta zapłaty po złożeniu zamówienia.

Jeżeli występuje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z nich pojawia się pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez Klienta i kończy się piątego dnia po jej wysłaniu. Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty z takim skutkiem, że Klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 W przypadku wyboru metody płatności „PayPal Express”, płatność zostanie zrealizowana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej „PayPal”), z zastrzeżeniem warunków korzystania z serwisu PayPal, dostępnego pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli Klient nie posiada konta PayPal – z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, dostępnego pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli Klient wybierze „PayPal Express” jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, składa również zamówienie płatnicze w systemie PayPal, klikając przycisk finalizujący proces zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niniejszym deklaruje przyjęcie oferty Klienta z chwilą rozpoczęcia przez niego procesu płatności, klikając przycisk finalizujący proces zamówienia.

2.5 W przypadku wyboru metody płatności „Amazon Payments”, płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (zwanego dalej „Amazon”), z zastrzeżeniem postanowień umowy Amazon Payments Europe User Agreement, dostępnej pod adresem https://payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli Klient wybierze „Amazon Payments” jako metodę płatności w ramach procesu zamówienia online, składa również zamówienie na płatność w firmie Amazon, klikając przycisk finalizujący proces zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niniejszym deklaruje przyjęcie oferty Klienta z chwilą rozpoczęcia przez niego procesu płatności, klikając przycisk finalizujący proces zamówienia.

2.6 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem formularza zamówień online tekst umowy zostanie przez Sprzedawcę zapisany i dostarczony Klientowi – po wysłaniu przez niego zamówienia – w formie tekstowej (np. przez e-mail, faks lub list). Sprzedawca nie udostępni tekstu umowy w inny sposób. Jeżeli Klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy przed wysłaniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika poprzez wprowadzenie odpowiednich danych do logowania.

2.7 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pomocą formularza zamówienia online Sprzedawcy, Klient może poprawić ewentualne błędy wejściowe w swoich danych, stwierdzone podczas uważnego czytania informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznawaniu błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, która powiększa wyświetlanie na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy podczas elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku finalizującego proces zamówienia.

2.8 Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku niemieckim.

2.9 Przetwarzanie zamówień i kontakt są zazwyczaj realizowane za pomocą e-maila i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby e-maile wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, podczas korzystania z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie zlecone przez Sprzedawcę przy realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

 

3) Prawo odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Bardziej szczegółowe informacje związane z prawem do odstąpienia znajdują się w pouczeniu o prawie do odstąpienia udzielonym przez Sprzedawcę.

 

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile w opisie produktu Sprzedawcy nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek VAT. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą zostać poniesione, zostaną podane oddzielnie w opisie danego produktu.

4.2 Opcja/e płatności jest/są podane Klientowi w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.3 Jeśli uzgodniono dokonanie przedpłaty, płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.4 Jeśli płatność jest dokonywana za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest realizowana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PayPal"), z zastrzeżeniem warunków korzystania z serwisu PayPal, dostępnego pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli Klient nie posiada konta PayPal – z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, dostępnego pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 W przypadku wyboru sposobu płatności Kupno na rachunek, cena zakupu jest należna po dostarczeniu i zafakturowaniu towaru. W tym przypadku cena zakupu jest płatna w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania rachunku bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaoferowania metody płatności Kupno na rachunek za zakup tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W tym przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w informacjach o płatności w sklepie internetowym.

4.6 W przypadku wyboru metody płatności Polecenia Zapłaty SEPA, kwota rachunku jest wymagalna do zapłaty po wystawieniu Polecenia Zapłaty SEPA, ale nie jest należna do zapłaty przed upływem terminu przekazania informacji wstępnych. Polecenie zapłaty jest pobierane w momencie, gdy zamówiony towar opuści magazyn Sprzedawcy, ale nie przed upływem terminu przekazania informacji wstępnych. Informacje wstępne to wszelka komunikacja (np. rachunek, polityka, umowa) od Sprzedawcy do Klienta informująca o obciążeniu rachunku za pośrednictwem Polecenia Zapłaty SEPA. Jeżeli polecenie zapłaty nie jest honorowane z powodu braku wystarczających środków na rachunku lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeżeli Klient sprzeciwia się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, Klient ponosi opłaty wynikające z obciążenia zwrotnego przez odpowiedni bank, jeżeli jest za to odpowiedzialny.

 

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towaru odbywa się poprzez wysyłkę na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedawcy.

5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada Klient, Klient ponosi uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez Sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeżeli Klient skutecznie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, w odniesieniu do kosztów zwrotu, zastosowanie mają przepisy zawarte w pouczeniu od odstąpienia Sprzedawcy.

5.3 W przypadku samodzielnego odbioru Sprzedawca najpierw poinformuje Klienta e-mailem, że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tego e-maila Klient może odebrać towar u Sprzedawcy po konsultacji ze Sprzedawcą. W tym przypadku nie będą naliczane żadne koszty wysyłki.

 

6) Zastrzeżenie własności

Jeżeli Sprzedawca zastrzega wcześniejsze świadczenia, to zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny kupna.

 

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1 Jeżeli zakupiona rzecz jest wadliwa, zastosowanie mają przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady.

7.2 Klient jest proszony o zgłoszenie reklamacji dostarczonego towaru u dostawcy z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi oraz o poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeżeli Klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

 

8) Realizacja kuponów promocyjnych

8.1 Kupony, które Sprzedawca wydaje nieodpłatnie w ramach kampanii reklamowych z określonym okresem ważności i których Klient nie może nabyć (zwane dalej „kuponami promocyjnymi”), mogą być zrealizowane w sklepie internetowym Sprzedawcy tylko w określonym terminie.

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji kuponów, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści kuponu promocyjnego.

8.3 Kupony promocyjne mogą być realizowane tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

8.4 Na jedno zamówienie można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8.5 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie kuponu promocyjnego. Pozostała kwota nie zostanie zwrócona przez Sprzedawcę.

8.6 Jeśli wartość kuponu promocyjnego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę, aby wyrównać różnicę.

8.7 Saldo dodatnie kuponu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

8.8 Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeżeli Klient zwróci zapłacony towar w całości lub w części wraz z kuponem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowo prawa odstąpienia od umowy.

8.9 Kupon promocyjny jest przeznaczony wyłącznie do wykorzystania przez wymienioną na nim osobę. Przekazanie kuponu promocyjnego osobom trzecim jest wykluczone. Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia, czy dany posiadacz kuponu spełnia warunki materialne.

 

9) Prawo właściwe

Wszystkie stosunki prawne pomiędzy stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. Ten wybór prawa ma zastosowanie do konsumentów tylko wtedy, gdy nie zostanie cofnięta ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

10) Jurysdykcja

Jeśli Klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy. Jeżeli siedziba Klienta znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej Klienta. W powyższych przypadkach Sprzedawcy przysługuje jednak w każdym przypadku prawo do odwołania się do sądu w siedzibie Klienta.

 

11) Alternatywne rozstrzyganie sporów

11.1 Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest Konsument.

11.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu przed sądem arbitrażowym dla konsumentów.

Stwórz PDF
Leki z Niemiec dla całej rodziny - do Polski i całej UE
Dostarczamy niemieckie leki po korzystnych cenach bezpośrednio do domu. Szybko i łatwo z DHL, DHL Express do Polski - arzneiprivat.de - International Online Pharmacy

Apteka Arzneiprivat w Emmerich jest częścią Sonnen-Apotheke i składa się z zespołu 26 pracowników, którzy osobiście dbają o dostawę Twojego zamówienia, aby uzyskać dla Ciebie jak największą korzyść. Większość naszych klientów znamy osobiście z rozmów telefonicznych, a na specjalne pytania odpowiada osobiście kierownik apteki. Dzięki naszym wyszkolonym specjalistom, takim jak farmaceuta naturopatii i homeopatii oraz kosmetyczka Linda Oimann, oferujemy naturalne środki lecznicze i naturalne kosmetyki Dr Hauschka w dobrej cenie i z odpowiednim doradztwem. W razie jakichkolwiek pytań lub życzeń chętnie udzielimy Państwu informacji i dalszych wskazówek, aby pobudzić Państwa siły samouzdrawiania. Oferujemy szeroką gamę leków wszystkich wiodących producentów, takich jak DHU, Kattwiga, Spenglersan, Pascoe, Heel, Hevert Wala i oczywiście Weleda. Oprócz korzystnej stałej ceny oferujemy również produkty Combustin ze zmieniającymi się ofertami.
Po prostu zrealizuj u nas swoją receptę np.
Załaduj przepis w sklepie, a następnie umieść artykuł w koszyku. Sprawdzimy Twoją receptę i odezwiemy się do Ciebie. 
Wystarczy zajrzeć do naszego sklepu firmowego lub bezpośrednio do Speedfindera, aby znaleźć wybrany przez siebie lek.  A jeśli nie znajdziecie Państwo tego, czego szukacie - prosimy o kontakt telefoniczny, chętnie pomożemy.
Nasz rumuński pracownik Doina, nasza polska pracownica Malgorzata & Katarzyna i nasza holenderska pracownica Kelly również chętnie pomagają ponad barierami językowymi.... więcej tutaj

Kupuj i płać bezpiecznie

Przy lekarstwach: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przy weterynaryjnych produktach leczniczych: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z weterynarzem lub farmaceutą.

1 Sugerowana cena detaliczna producenta (RRP) (UVP)

2 Cena sprzedaży w aptece (AVP). AVP nie jest zalecaną ceną detaliczną producenta. AVP to cena stosowana przez same apteki w przypadku leków dostępnych bez recepty, która odpowiada obowiązującej cenie sprzedaży apteki, po której apteka rozlicza produkt w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym w określonych przypadkach (np. w przypadku dzieci poniżej wieku). z 12. .
W przeciwieństwie do AVP, zwykła cena detaliczna to zalecenie producenta.

3 Ceny VAT naliczony. ewentualnie zostanie doliczona wysyłka

4 Cena do wyczerpania zapasów

5 * Potencjał oszczędności w porównaniu z zalecaną przez producenta ceną detaliczną (UVP) lub niewiążącym powiadomieniem producenta o cenie detalicznej w aptece (UAVP) do Informationsstelle für Arzneispezialitäten (IFA GmbH) (Centrum informacji o produktach farmaceutycznych) / tylko dla produktów dostępnych bez recepty innych niż książki.

Wróć

Tworząc konto w naszym sklepie, będziesz mógł szybciej dokonać procesu zamówienia, przeglądać i śledzić zamówienia na swoim koncie i wiele więcej.

Rejestracja
Wróć
Koszyk jest jeszcze pusty.
{{ productName }} nie podlega zniżce.

{{ added.quantity }}x {{ added.item.name }} został dodany do koszyka

Do kasy Edycja koszyka
Kupon ():
Suma cząstkowa
Do darmowej wysyłki brakuje
0,00€
Do kasy Edycja koszyka Płatność przez PayPal
Wróć